Nodokļu atvieglojumi / Возврат налогов

deklReizi gadā iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt gada ienākuma deklarāciju un saņemt nodokļu atvieglojumus. Bet kā to var izmantot un kā atvieglojumi ir saistīti ar apdrošināšanu?

Nodokļu atvieglojumus var saņemt par medicīnu un ārstniecības pakalpojumiem, par izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu (ka arī no 2016.g – par bērnu interešu izglītību), par ziedojumiem un dāvanām, ka arī par pensiju 3.līmeni un dzīvības apdrošināšanu. Šogad vidējais nodokļu atvieglojumu apjoms bija 118 EUR.

Nodokļu atvieglojumu ir iespējams saņemt, ja par attiecīgo taksācijas gadu bija iemaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Savukārt, ja Jūs neesat nodokļu maksātājs, Jūs varat iekļaut savus izdevumus ģimenes loceklim. Arī, ir nepieciešami atcerēties, ka katram nodokļu atvieglojumiem ir savs limits.

Vislielākais noteikts limits ir dzīvības apdrošināšanai ar uzkrājumu veidošanu un 3.līmeņa pensijai. Nodokļu atvieglojuma apmērs ir 23% no iemaksātas summas, kas nepārsniedz 10% no gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. Tie ir vienīgi limiti, kuri ir atkarīgi no bruto ienākuma nevis ir noteiktie kā fiksēta summas.

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumu, ir nepieciešami iesniegt gada ienākuma deklarāciju. Ja negribās braukt pie VID un stāvēt rindās, ir iespējams to aizpildīt online Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Apdrošināšanas sabiedrības sniedz visu informāciju pati, tāpēc, lai saņemtu dzīvības apdrošināšanas atvieglojumus, nav nepieciešami par pievienot čekus vai kādu papildus informāciju. 

Ja Jūs aizmirstat iesniegt deklarāciju, nevajag satraukties! Deklarācijā iespējams norādīt attaisnotos izdevumus par iepriekšējiem trim gadiem, tātad – līdz pat šī gada beigām deklarāciju iespējams iesniegt vēl arī par 2013. un 2014. gadu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par dzīvības apdrošināšanu un to nodokļu atvieglojumiem – rakstiet mums, ABCpolise.lv!

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Раз в год жителем есть возможность подать декларацию по доходам и получить возврат налогов. Но как это можно использовать и как возврат налога может быть связан со страхованием?

Возврат налога можно получить за медицину и лечение, за получение образования и повышение квалификации (с 2016 года также и за детские кружки), за пожертвования и подарки, а также за 3 пенсионный уровень и жизненное страхование. В этом году средний возврат налога составил 118 EUR.

Возврат налога можно получить, если за период возврата был заплачен подоходный налог. Но если Вы не являетесь налогоплательщиком, Вы можете включить свои расходы к декларации члена семьи. Также, стоит помнить, что для каждого возврата есть свой лимит.

Самый большой лимит у страхования жизни с накоплением и у 3 пенсионного уровня. Сумма возврата это 23% от уплаченной суммы, которая не превышает 10% от годового брутто дохода. Это единственные лимиты, которые зависят от Вашей зарплаты, а не указаны как фиксированная сумма.

Чтобы получить возврат, необходимо подать годовую декларацию по доходу. Если не хочется есть в VID и стоять в очереди, можно заполнить декларацию online в EDS системе. Страховая компания передает всю информацию о договоре сама, поэтому чтобы получить возврат налога по жизненному страхованию, не надо прикладывать чеки или другую дополнительную информацию.

Если Вы забыли заполнить декларацию, не стоит переживать! В декларацию есть возможность вписать оправданные расходы за предыдущие 3 года, т.е. до конца этого года есть возможность добавить информацию про 2013 и 2014 года.

Если у Вас есть какие-то вопросы по страхованию жизни и как оформить и получить возврат налог – пишите нам, ABCpolise.lv!