Civiltiesiskās atbildības pielietošana ikdienā/ Применение полиса гражданской ответственности в повседневной жизни

Bieži apdrošināšanā var dzirdēt terminu “civiltiesiskā atbildība” (vai saīsinājumā CTA). Par ko mēs maksājām un kā to var izmantot? Apskatīsim piemērus no dzīves.

Ceļojumi. Bieži polisē viens no riskiem ir CTA. Ja Jūs ceļojuma laikā saplīsāt spoguli viesnīcā vai sabojājat produkciju kāda veikalā, no Jums varēs pieprasīt atlīdzību par sabojāto. Šos riskus, ka arī citus atlīdzina CTA.

Nekustamais īpašums. Šeit ir nepieciešami pievērst uzmanību. Ja Jums ir ugunsgrēks vai Jums sabojājas caurules – tas var sabojāt ne tikai Jūsu mantas, bet arī trešo personu mantas, piemēram, kaimiņus. Daudziem ir zināmie stāsti, kad pēc plūdiem ir nepieciešami ne tikai pirkt jaunas mantas sev, bet arī remontēt kaimiņu dzīvokļus. Tas ir visbiežākais, kam pieprasa atlīdzību pēc nekustamā īpašuma CTA riska. Bet arī gadās nestandarti gadījumi, kuriem ir lieli zaudējumi, piemēram, ja uz Jūsu kaimiņa mājās nejauši nokritīs Jūsu mīļākā ābele.

Kā atsevišķs produkts. Bet šeit nevar visu aprakstīt vienā secinājumā. Tas ir ļoti daudzveidīgs produkts, ka to var izmantot jebkurā nozarē. Piemēram, iedomājaties: Jūs ejat uz veikalu šajā sniega laikā un pirms pašas ieejas krītiet uz ledus, ka arī aizlido Jūsu jaunais iPhone7 un pilnīgi saplīst. Kurš ir vainīgs – Jūs, ledus vai veikala īpašnieks? Faktiski, šajā gadījumā vainīgs ir veikala īpašnieks, kurš nesakārtoja veikala teritoriju. Tāpēc Jūs varat griezties pie veikala īpašnieka, bet pirms tam informējot policiju par gadījumu. Ja veikalam ir CTA – visas izmaksas atmaksās apdrošināšanas sabiedrība.

Pēc būtības, civiltiesiskās atbildības polise sedz zaudējumus, kuras bija veiktas trešai personai. Bet nevajag aizmirst par to, ka katram gadījumam ir jābūt fiksēts ar policiju, ka arī tas gadījums nevar būs izdarīs ļaunprātīgi.

ABCpolise.lv sadarbībā ar Eurorisk Latvia piedāvā izveidot Jums individuālo piedāvājumu par civiltiesisko atbildību.

—————————————————————————————————————————————-

Довольно часто в страховании можно услышать термин “гражданская ответственность” (или сокращенно ГО). А за что мы платим и как это можно использовать? Рассмотрим примеры из жизни.

Путешествия. Зачастую один из рисков – это и есть ГО. Если Вы во время путешествия случайно разбили зеркало в гостинице или же опрокинули в магазине стеллаж с продукцией, с Вас могут потребовать возмещение потерь. Но эти риски и еще многие другие примеры покрывает ГО.

Недвижимость. На это стоит обратить внимание. Если у Вас случился пожар или же прорвало трубу – это может испортить не только Ваши вещи, но также и вещи третьих лиц, например, соседей. Многим, наверное, знакомы истории, когда после затопления квартиры приходится не только менять у себя вещи, но также приходится платить за ремонт соседних квартир. Это самое частое, за что страховые компании платят по ГО в страховании недвижимости. Но также бывают нестандартные случаи, которые приносят много потерь, например, если на соседний дом случайно упала Ваша любимая яблоня.

Как отдельный продукт. А вот тут уже не описать все в пару предложений. Это настолько разнообразный продукт, что ему можно использовать отдельно практически в любой сфере. Представьте ситуацию: Вы идете в магазин в эту снежную погоду и перед  самым порогом падаете на льду, а также улетает Ваш новый iPhone7 и разбивается вдребезги. Кто виноват – Вы, лед или владелец магазина? Фактически, в этом случае виноват магазин, которые не очистил свою территорию. Поэтому, владелиц нового, но уже разбитого iPhone7 может смело идти за компенсацией к магазину, перед этим зафиксировав случай у полицейских. Если у магазина есть ГО – все расходы покрывает страховая компания.

По сути, договор гражданской ответственности покрывает расходы, которые были по Вашей вине сделаны третьей персоне. Но не стоит забывать, что каждый такой случай должен быть зафиксирован в полиции и он не может быть намеренным.

ABCpolise.lv совместно с Eurorisk Latvia предлагает составить индивидуальное предложение для Вас по гражданской ответственности.