Red warning triangle with a broken down car

“Izvēlies lētāko OCTA piedāvājumu” – tādu lozungu var redzēt gandrīz visos OCTA kalkulatoros.  Bet vai Jūs zinājāt, ka ar OCTA polisi iespējams arī apdrošināt derīgus papildriskus, kas pasargās arī Jūs un Jūsu automašīnu ne tikai CSNg cietušās trešās personas automašīnu vai veselību un dzīvību.
Atlīdzība pie sava apdrošinātāja. Ir iespēja pēc ceļa negadījuma pieteikt atlīdzību pie sava OCTA apdrošinātāja, nevis pie vainīgā. Rodas jautājums kādēļ šo risku iekļaut, ja apdrošinātāji tāpat veic atlīdzības izmaksu? Pēc statistiskiem datiem, apdrošinātāji ātrāk un kvalitatīvāk apkalpo savus esošos klientus, kuri veido apdrošināšanas kompānijas tēlu.

Transportēšanas izdevumi. izmaksas, kas saistītas ar bojātā transportlīdzekļa nogādāšanu uz tuvāko remontdarbnīcu vai stāvvietu, ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā transportlīdzekļa patstāvīga pārvietošana nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ vai arī to nepieļauj ceļu satiksmes noteikumi.

Nelaimes gadījuma apdrošināšana. Ar šo risku var apdrošināt ne tikai vadītāja, bet arī pasažieru nelaimes gadījumus. Risks stājās spēkā, ja tiek fiksēts CSNg un tiek iesniegta ārsta izziņa par negadījumā gūtām traumām apdrošinātajām personām.
Palīdzība uz ceļa iestājas, kad apdrošinātajam transportlīdzeklim radies tehnisks bojājums ikdienas ekspluatācijas, ceļu satiksmes negadījuma vai apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā vai apdrošinātā transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja darbību rezultātā, tai skaitā, bet ne tikai, bojāta riepa, izlādējies akumulators, pēkšņa degvielas izbeigšanās vai cits iemesls, kura dēļ apdrošinātais transportlīdzeklis pēkšņi pārstājis darboties un vairs nav izmantojams ceļu satiksmē.
Zādzība. Apdrošinot šo risku polisē tiek norādīts limits, kas ir iespējamā maksimālā atlīdzība iestājoties šim riskam, kas iekļauj automašīnas zādzību vai laupīšanu, taču nesedz zaudējumus, kas tiek bojātas vai nozagtas atsevišķas automašīnas daļas (piemēram, spoguļi, lukti)

Vējstiklu apdrošināšana. Iestājoties šim riskam apdrošināšanas sabiedrība apmaksā  vējstikla remontu vai maiņu, ja tas tiek bojāts.

Auto aizvietošana paredz, ka  iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā rezultātā apdrošinātā transportlīdzekļa lietošana nav iespējama tiek segtas nomas auto izmaksas. Auto aizvietošanas gadījumā tiek apmaksāti izdevumi par nomas auto izmantošanu saskaņā ar polisē norādīto dienas limitu.

Ja gribi vairāk uzzināt par OCTA papildriskiem, raksti ABCpolise.lv un mēs palīdzēsim!

________________________________________________________________________________________________

“Выбери самое дешевый ОСТА полис” – такой лозунг можно увидеть почти во всех ОСТА калькуляторах. А знаете ли Вы, что с ОСТА полисом можно застраховать и полезные дополнительные риски, которые защищат Вас и Ваш машину, а не только машину третьей персоны, здоровье или жизнь.

Возмещение у своего страховщика. Это возможность после дорожного происшествия заявить о случаи у своего ОСТА страховщика, а не у виновного. Возникает вопрос, а зачем включать этот риск, если страховщики все равно выплатят возмещение? По статистике, страховые компании быстрее и качественнее обслуживают своих имеющихся клиентов, которые являются лицом компании.

Расходы на транспортировку. Расходы, которые связаны с транспортировкой поврежденного авто до ближайшего места ремонта или стоянку, если в результате аварии перемещение машины невозможно из-за технических показателей или если это не разрешают правила дорожного движения.

Страхование несчастных случаев. На этот риск можно застраховать не только водителя, но также и пассажиров. Риск вступает в силу, если было регистрировано дорожное происшествие и предъявлена справка от врача за полученные травмы застрахованной персоны.

Помощь на дороге вступает в силу, если у застрахованной машины появились технические проблемы в ежедневной эксплуатации, в результате дорожного происшествия или при законном использовании машины, в том числе пробитая шина, разряженный аккумулятор, внезапное завершение топлива или другие случаи, из-за которых застрахованная машина неожиданно перестала работать или больше не может участвовать в дорожном движении.

Кража. Включая этот риск, в полисе указывается лимит максимальной выплаты для этого риска. Риск в себя включает угон, но не включает в себя риск кражи отдельных частей машины (например, фары или зеркала).

Страхование лобового стекла. Страховые компании отплачивают ремонт или замену лобового стекла, если оно было повреждено.

Замена машины подразумевает замену авто, если в результате страхового случая нет возможности использовать застрахованную машину, страховая компания оплачивает расходы по прокату машины. Затраты покрываются в соответствии с дневным лимитом, который указан в полисе.

Если хочешь узнать больше о дополнительных рисках ОСТА полиса, пиши ABCpolise.lv и мы поможем.